Regulamin Członkostwa w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych

I RODZAJE CZŁONKOSTWA

Stowarzyszenie może posiadać członków:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być́ osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, prowadząca kąpiele leśne, prowadząca działania zbieżne z celami Stowarzyszenia, będąca obywatelem Polski lub innego kraju, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację po uzyskaniu pisemnych rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Uchwałę o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż̇ w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać́ osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację członkowską i zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i prowadzi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż̇ w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność́ Stowarzyszenia lub rozwój i promocję kąpieli leśnych.

Przyznanie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

II PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:           
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,                      
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,                    
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  • figurowania na internetowej mapie Członków i Członkiń PTKL w postaci “pinezki” z danymi Przewodnika/Przewodniczki oraz dodawania prowadzonych i/lub organizowanych przez siebie kąpieli leśnych w Kalendarium PTKL
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:                           
  • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego statutowych celów                   
  • opłacania składek w obowiązujących terminach
 3. Warunkiem członkostwa PTKL jest regularne opłacanie składki członkowskiej.
 4. Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 300 zł rocznie, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Stowarzyszenia. Składki należy uregulować w terminie 14 dni roboczych od otrzymania pozytywnej decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia. 
 5. Roczna składka członkowska płatna jest w pojedynczej racie (w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość płatności w dwóch ratach, ustalana indywidualnie. Wnioski o płatność w ratach prosimy kierować mailowo na adres kontakt@kapielelesne.pl).
 6. Wpłat należy dokonywać na numer konta Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych: 66 1600 1462 1744 6858 4000 0001, w tytule wpłaty wpisując „składka członkowska, imię i nazwisko”
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie na adres Stowarzyszenia
  • śmierci członka
  • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
  • wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały (dotyczy członków zwyczajnych i wspierających) z powodu: zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku lub niewywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez pół roku – pomimo dwukrotnych pisemnych lub mailowych upomnień, rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień́ i uchwał władz Stowarzyszenia, usunięcia ze Stowarzyszenia na podstawie wniosku Sądu Koleżeńskiego

 III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO

 1. Członkowie wspierający mają prawo do:                                                           
 • udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie wybranych wydarzeniach, seminariach, konferencjach, zebraniach, szkoleniach, webinarach, podcastach, prelekcjach, spotkaniach skierowanych również do członków i członkiń wspierających,
 • promocyjnych warunków udziału w wybranych wydarzeniach
 • integracji ze środowiskiem osób związanych z kąpielami leśnymi bądź dziedzinami pokrewnymi,
 • ​​promowania członków wspierających w kraju oraz na arenie międzynarodowej,
 • wymienienia na stronie kapielelesne.pl
 1. Członkowie wspierający mają obowiązek:                            
 • przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego w zakresie działalności zbieżnej z celami PTKL oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • wywiązywania się z deklarowanych form wsparcia,
 • poinformowania władz Stowarzyszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności zbieżnej z celami Stowarzyszenia.                    
 1. Czas trwania członkostwa jest ustalany indywidualnie przez Zarząd PTKL w zależności od formy wsparcia.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie na adres Stowarzyszenia
 • śmierci członka 
 • wygaśnięcia członkostwa zgodnie z ustalonym terminem
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
 • wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały (dotyczy członków zwyczajnych i wspierających) z powodu: zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku lub niewywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez pół roku – pomimo dwukrotnych pisemnych lub mailowych upomnień, rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień́ i uchwał władz Stowarzyszenia, usunięcia ze Stowarzyszenia na podstawie wniosku Sądu Koleżeńskiego.

IV INFORMACJE DODATKOWE

Członkowie zwyczajni

Pozostałe zapisy reguluje STATUT PTKL

Członkowie wspierający