Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UCZESTNIKÓW/CZEK

Przewodnik/czka kąpieli leśnych:

 • Informuje Uczestnika/czkę jak się przygotować do praktyki – co ze sobą zabrać, jak się ubrać, by zminimalizować ewentualne ryzyka.
 • Informuje czym jest kąpiel leśna. Dba o bezpieczeństwo Uczestników/czek podczas kąpieli leśnej.
 • Zna przestrzeń, w której planuje kąpiel leśną.
 • Stwarza przestrzeń do bezpiecznego zanurzania się w przyrodzie, podkreśla dobrowolność uczestnictwa w kąpieli leśnej.  Nie jest dyrektywny/a w zakresie proponowanych aktywności, nie ocenia, nie narzuca Uczestnikowi/czce rozwiązań. Zaprasza do łagodnego zanurzenia się w atmosferze lasu.
 • Dba o strukturę spaceru, tak aby ułatwić Uczestnikowi/czce zanurzenie się w naturze, doświadczenie jej zmysłami i na koniec domknięcie doświadczenia i jego integrację.
 • Przestrzega przepisów prawnych dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestnika/czki.
 • Stosuje zasadę poufności, dzieląc się wyłącznie tym na co otrzymał zgodę Uczestnika/czki (dotyczy min. publikowania relacji i wizerunku w mediach społecznościowych, stronie www itd.).
 • Podczas spacerów dysponuje apteczką, ukończył/a kurs pierwszej pomocy.
 • Pracuje z grupami wiekowymi/specjalnych wymagań zdrowotnych uwzględniając swoje kompetencje i doświadczenie.
 • Podczas kąpieli leśnych nie pozostaje ani nie prowadzi osób będących pod wpływem alkoholu i środków odurzających ani papierosów.
 • Prowadzi kąpiele leśne z uważnością na proces spaceru, uczestników i ich potrzeby.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYRODĘ

Przewodnik/czka kąpieli leśnych:

 • Pracuje w partnerstwie z przyrodą.
 • Dobro przyrody stawia ponad wymaganiami uczestników/czek, nie zakłóca naturalnych procesów przyrodniczych.
 • Przestrzega przepisów prawa i zasad obowiązujących na terenie, na którym pracuje oraz dba by przestrzegali/ły ich Uczestnicy/czki.
 • Na początku spaceru informuje o obowiązujących na danym terenie zasadach oraz o samym miejscu.
 • Na co dzień działa tak, by minimalizować negatywny wpływ na przyrodę oraz dba o niepozostawianie śladów obecności swojej oraz Uczestników/czek kąpieli leśnych.
 • Wspiera i angażuje się w ochronę przyrody.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przewodnik/czka kąpieli leśnych:

 • Kieruje się szacunkiem do lokalnej kultury i społeczności.
 • Nie stosuje jakichkolwiek form dyskryminacji.
 • W miarę możliwości współpracuje/ wspiera/ dzieli się wiedzą/ włącza w działanie lokalną społeczność/grupę, do której kieruje projekt.
 • Nie narzuca własnych poglądów, stwarza przestrzeń do bezpiecznego, nieoceniającego dzielenia się przemyśleniami/odczuciami Uczestników/Uczestniczek, reaguje na nieadekwatne bądź narzucające zachowania Uczestników/Uczestniczek, mając na celu komfort grupy.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROFESJONALIZM W PROCESIE

Przewodnik/czka kąpieli leśnych:

 • Przestrzega Kodeksu Etycznego PTKL i zachęca do tego innych przewodników/przewodniczki.
 • Prowadzi kąpiele leśne w partnerstwie z Naturą, przestrzegając jej praw.
 • Swoją działalność opiera na wiedzy i doświadczeniu oraz wynikach badań naukowych.
 • Stale podnosi swoje kompetencje, przez pracę/naukę własną, udział w szkoleniach, superwizję i inne metody wspierające.
 • Dba o przejrzystość działań, klarowną komunikację i współpracę z innymi przewodnikami/czkami kąpieli leśnych, uczestnikami/czkami procesu, partnerami.
 • Szanuje własność intelektualną swoją i innych.