Statut Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 19.06.2022 r. w Warszawie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych, zwane dalej Stowarzyszeniem lub PTKL, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: PTKL.
 3. Stowarzyszenie może używać́ pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia i wyróżniającego je znaku graficznego.
 1. Pieczęć może zawierać znak Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Stowarzyszenie może powoływać sekcje i komisje na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość́ prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.

§ 7

Wszystkie osoby przynależące do Stowarzyszenia i przedstawiciele wszelkich organów wymienionych w niniejszym statucie mogą posługiwać się feminatywami w odniesieniu do pełnionych ról i funkcji w Stowarzyszeniu. Zapis ten dotyczy także wszelkich dokumentów zw. z działalnością Stowarzyszenia oraz posługiwania się pieczęcią.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Propagowanie idei bliskości z naturą i jej wpływu na dobrostan ludzi.
 1. Popularyzacja kąpieli leśnych i wiedzy z nimi związanej opartej na aktualnych, międzynarodowo uznanych badaniach naukowych.
 2. Propagowanie włączania kąpieli leśnych do praktyki psychoterapeutycznej i medycznej oraz promocji zdrowia.
 3. Dbanie o jakość i standardy pracy przewodników kąpieli leśnych w Polsce, ochronę profesji i etosu zawodu przewodnika kąpieli leśnych wiążącą się z troską o poziom etyczny i merytoryczny oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług przewodników kąpieli leśnych.
 4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym edukacji dotyczącej wpływu kąpieli leśnych na zdrowie i jakość życia, relacji człowiek- natura, możliwości społecznych w zakresie działań i decyzyjności na rzecz lokalnej przyrody i inicjatyw społecznych.
 5. Działanie na rzecz ekologii, ochrony klimatu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz praw zwierząt.
 6. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 7. Działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych. 
 8. Prowadzenie działań badawczych z zakresu wpływu środowiska leśnego na zdrowie i dobrostan ludzi.
 9. Działalność na rzecz turystyki i rekreacji. 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowywanie programów edukacyjnych, wychowawczych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, medycznych, badawczych, turystycznych, dotyczących profilaktyki zdrowotnej itp. oraz ich realizacja i ewaluacja.
 2. Kształcenie i doskonalenie osób pracujących zawodowo lub społecznie m. in. z dziećmi, młodzieżą, studentami, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, z osobami zagrożonymi lub dotkniętymi wykluczeniem społecznym.
 3. Działalność naukową i rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii, medycyny, turystyki i ekologii.
 4. Współpracę z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi, z lekarzami, naukowcami, przewodnikami kąpieli leśnych, terapeutami lasem, edukatorami przyrodniczymi, przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, lokalnych społeczności oraz środkami masowego przekazu, a także innymi osobami zainteresowanymi współpracą o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 5. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań otwartych, wykładów, akcji, konkursów.
 6. Organizację działań podnoszących kompetencje i wspomagających integrację przewodników kąpieli leśnych.
 7. Certyfikację szlaków kąpieli leśnych w Polsce poprzez współpracę z m. in. parkami narodowymi i parkami  krajobrazowymi, Lasami Państwowymi oraz podmiotami prywatnymi.
 8. Zgłoszenie zawodu przewodnika kąpieli leśnych do ZSK (Zintegrowany System Kwalifikacji) – formalne uznawanie kompetencji / wspieranie zawodu przewodnika kąpieli leśnych na szczeblu państwowym.
 9. Opracowywanie norm i zasad etyki zawodowej.
 10. Weryfikację standardów pracy członków Stowarzyszenia.
 11.  Przygotowywanie i wydawanie publikacji oraz materiałów edukacyjnych, naukowych   i popularnonaukowych.
 12.  Prowadzenie badań nt. kąpieli leśnych.
 13. Prowadzenie działalności artystycznej, promocyjnej, publicystycznej i medialnej.
 14. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności.
 15. Występowanie do właściwych w kompetencjach władz oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód.
 16. Rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli.
 17. Wspieranie innych podmiotów w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, m.in. osób prawnych, fizycznych i grup nieformalnych.
 18. Prowadzenie mentoringu przewodników kąpieli leśnych, nadawanie certyfikatu mentora kąpieli leśnych Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych członkom zwyczajnym PTKL.
 19. Akredytację zawodową przewodników kąpieli leśnych.
 20. Działania na rzecz wprowadzenia do nauczania w szkołach/uczelniach tematyki lub przedmiotu kąpieli leśnych.
 21. Współpracę z władzami społecznymi i państwowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie promowania, stosowania i edukacji dotyczących kąpieli leśnych oraz podnoszenia kwalifikacji przewodników kąpieli leśnych.
 22. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i towarzystwami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
 23. Działalność statutowa Stowarzyszenia wskazana w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana jest przez Stowarzyszenie.
 24. Działalność statutowa Stowarzyszenia stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, prowadząca kąpiele leśne, prowadząca działania zbieżne z celami Stowarzyszenia, będąca obywatelem Polski lub innego kraju, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację po uzyskaniu pisemnych rekomendacji dwóch      członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania na teren będący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, członek PTKL może nadal zachować członkostwo.
 3. Uchwałę o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej z rekomendacją dwóch członków zwyczajnych.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
 1. złoży deklarację członkowską i zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, 
 2. prowadzi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 3. Zarząd podejmuje decyzje o przyznaniu członkostwa wspierającego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1 lit. a).

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność Stowarzyszenia lub rozwój i promocję kąpieli leśnych.
 2. Przyznanie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członkom zwyczajnym przysługuje:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • prawo do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego statutowych celów
 • opłacania składek w obowiązujących terminach.


§ 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych form wsparcia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, złożonej na piśmie na adres Stowarzyszenia,  
 2. śmierci członka,
 3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. wykluczenia przez Zarząd na podstawie uchwały (dotyczy członków zwyczajnych i wspierających) z powodu:
 • zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku lub niewywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń przez pół roku – pomimo dwukrotnych pisemnych lub mailowych upomnień,
 • rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • usunięcia ze Stowarzyszenia na podstawie wniosku Sądu Koleżeńskiego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia uchwały, członkostwo jest zawieszone.

3. W przypadku ustania członkostwa jego przywrócenie może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu

 1. z powodu wymienionego w ust.  1 lit a) – na wniosek zainteresowanego i na zasadach uwzględniających indywidualne powody wcześniejszej rezygnacji,
 2. z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń – jedynie po uregulowaniu zaległych zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

4. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi. 
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku utraty osobowości prawnej lub niewywiązywanie się z ustalonych wcześniej z Zarządem zobowiązań.

5. Przynależność do Stowarzyszenia członka honorowego ustaje w wyniku pozbawienia go tytułu, jeśli wyjątkowo ważne względy za tym przemawiają – na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków, o której mowa w zdaniu poprzednim jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: 

 1. Walne Zebranie Członków, 
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 
 2. W przypadku, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Członkowie władz stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów w związku z pełnionymi funkcjami. 

§ 20

 1. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w dwóch terminach, przy czym posiedzenie w drugim terminie nie może rozpocząć się wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym. 
 2. Na posiedzeniu odbywającym się w pierwszym terminie uchwały mogą być podjęte, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków danego organu, uprawnionych do głosowania. 
 3. Na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu. 
 4. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danego organu Stowarzyszenia.
 5. Obradowanie oraz podejmowanie uchwał może decyzją członków danego organu odbywać się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Głosowanie obiegowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody  członków danego organu, który w ten sposób ma podjąć uchwałę. Zgoda ta ma być wyrażona w formie dokumentowej.
 6. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
 3. wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

§ 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania pocztą lub drogą mailową.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Członkowie zostają poinformowani o jego zwołaniu pocztą lub drogą mailową przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu. Zwołanie Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną musi nastąpić w ciągu 30 dni od upływu terminów wskazanych w niniejszym statucie na zwołanie Walnego Zebrania przez Zarząd.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 • określanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji w odrębnej uchwale.  
 • upoważnienie Komisji Rewizyjnej do określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia ich funkcji.

Zarząd

 § 24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym prezesa, wiceprezesa,  sekretarza, a przy Zarządzie składającym się z więcej niż  3 członków – skarbnika  wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu nowej kadencji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, przesyłając informację
  o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu Stowarzyszenia, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się przeprowadzeniu posiedzenia
  w takiej formie.
 6. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa zarządu, a w razie jego nieobecności głos wiceprezesa.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji.

       § 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, budżetu i bilansu,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji tematycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
 10. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, ustalanie udziału Stowarzyszenia w tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wybór przedstawicieli Stowarzyszenia do udziału w takich konferencjach,
 11. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, 
 12. przyjmowanie subwencji, darowizn itp.
 13. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków,
 14. Zatwierdzanie regulaminów sekcji i komisji tematycznych w zakresie ich zgodności ze Statutem,
 15. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

 1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z kontroli działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 4. Wnioskowanie o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu, w razie bezczynności lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania w razie jego niezwołania przez Zarząd.
 7. Uchwalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne, finansowe oraz ilość zadań i obowiązków przypadających Zarządowi, jeżeli Walne Zebranie Członków zdecyduje o tym na drodze uchwały. Wynagrodzenie to może zostać także określone, zmienione lub zniesione w osobnej uchwale.

Sąd Koleżeński

§ 28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków zwyczajnych. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
 4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu przez członków Stowarzyszenia,
 2. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a władzami Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Zarządem.
 1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek  członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub Zarządu
  i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 2. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.
 3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do jednego roku,
 • wniosek do Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Komisje Tematyczne i Sekcje Tematyczne

§ 29

 1. Komisja Tematyczna jest strukturą  powołaną przez Zarząd na okres jego kadencji lub doraźnie, w celu opracowania pewnych szczególnych, ważnych zagadnień oraz wydania opinii w takich sprawach.
 2. Komisja Tematyczna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 3. Sekcja Tematyczna jest ciałem powołanym przez Zarząd dla gałęzi PTKL, które rozwijają się w samodzielną dyscyplinę i których kadra jest dostatecznie wykształcona.
 4. Władzami Sekcji Tematycznych jest Zarząd Sekcji.
 5. Szczegółowe zasady działania władz Sekcji Tematycznych i tryb ich powoływania określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 30

 1. Stowarzyszenie może powołać Radę Programową, która jest ciałem opiniotwórczym  i doradczym.
 2. Rolą Rady Programowej jest zapewnienie spójności merytorycznej programów Stowarzyszenia.
 3. Radę Programową, w liczbie do 3 osób, tworzą osoby wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. Członkiem Rady Programowej może być także osoba, która nie jest członkiem Stowarzyszenia jak również osoba, która jednocześnie zasiada w innym organie Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Rady Programowej należy:
 1. przedstawianie Zarządowi opinii, uwag i zaleceń co do bieżącej działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
 2. rekomendowanie ekspertów Stowarzyszenia do prac w komisjach i innych podmiotach uczestniczących w pracach Stowarzyszenia.
 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
 2. Rada Programowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. W wypadku nieobecności Przewodniczącego obradami kieruje wskazany przez niego członek Rady.
 3. Pracami Rady między posiedzeniami, niezbędnymi do wykonania jej uchwał, kieruje Przewodniczący Rady.
 4. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej uchwalany przez Zarząd.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

  § 31

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. przychody z majątku Stowarzyszenia, wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. przychody z działalności statutowej odpłatnej..
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Sposób reprezentacji

§ 32

 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub wiceprezes działających łącznie.
 2. W  umowach i sporach  pomiędzy stowarzyszeniem a członkami zarządu, stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik wyznaczony przez Walne Zebranie. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.